Onderwijs - Cals Nieuwegein (2024)

Onderwijs - Cals Nieuwegein (1)

Welkom

Wat past bij jou?

Ontdek ons onderwijs >

Groep 7 en 8 pagina >

Op Cals Nieuwegein bieden we (tweetalig) onderwijs voor havo en vwo, gymnasium en technasium. Cals Nieuwegein is een erkende cultuurprofielschool, omdat we het belangrijk vinden dat iedere leerling in aanraking komt met kunst en cultuur.

Snel naar

Havo/atheneum

Atheneum

Gymnasium

Tweetalig

Technasium

Onderwijs - Cals Nieuwegein (2)

Onderwijs

Wij hebben een brede kijk op schoolprestatie. Kwalificatie, het behalen van een diploma, is belangrijk, maar ook hoe je om gaat met de ander, dichtbij en ver weg (socialisatie) en met jezelf (persoonsvorming). Onze brede kijk op de schoolprestaties zie je ook terug in de drie profielen van de school: tweetalig onderwijs, cultuurprofiel en technasium. Daarnaast is er de media academie, zijn er cursussen, vakoverstijgende projecten, workshops, excursies en internationale reizen. We zijn tevreden als onze leerlingen zich ontwikkelen tot kritische, evenwichtige mensen met een eigen kijk op de wereld om hen heen en op het eigen leven. Het gaat ons om de ontwikkeling van de hele mens.

Onderwijs - Cals Nieuwegein (4)

Wat past bij jou?

Onderwijs - Cals Nieuwegein (5)
Onderwijs - Cals Nieuwegein (6)

Tweetalig

Bij tweetalig onderwijs krijgen leerlingen de kans Engels te leren beheersen op een hoog niveau.Via het Engels, de brug naar een groot deel van de wereld, komen leerlingen in aanraking met andere culturen en alles wat daarbij hoort. We willen graag dat leerlingen zich in allerlei situaties goed kunnen redden en zich thuis voelen in de wereld.

Lees meer >

Onderwijs - Cals Nieuwegein (7)

Technasium

Het technasium is een onderwijsstroom voor havo- en atheneumleerlingen met belangstelling voor de wereld van bèta en techniek. Het kernvak van het technasium is het examenvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O).

Lees meer >

Onderwijs - Cals Nieuwegein (8)
Onderwijs - Cals Nieuwegein (9)
Onderwijs - Cals Nieuwegein (10)

Cultuur

Het Cals College is een erkende Cultuurprofielschool, omdat we het belangrijk vinden dat iedere leerling in aanraking komt met kunst en cultuur. Daarom doen we extra veel aan kunst en cultuur.

Meer informatie >

Extra

Hoewel onderwijs natuurlijk centraal staat op het Cals College, bieden we nog veel meer groeimogelijkheden. Je kunt alle kanten op! Je kunt meedoen aan speciale activiteiten om je eigen talenten te ontwikkelen, bijvoorbeeld aan Chinees, filosofie, een Goethe (Duits) of Delf Scolaire (Frans) certificaat behalen. Ook bieden we je volop mogelijkheden om kennis te maken met andere landen en culturen.

Media academie

De media-academie is er speciaal voor leerlingen in havo 2 en 3 met interesse voor journalistiek, grafische vormgeving, vloggen en bloggen. In de media academie werken de vakken Nederlands engeschiedenis samen. Leerlingen leren onder andere hoe het is om een journalist te zijn, hoe ze bronnen op echtheid kunnen beoordelen en hoe om te gaan met de verschillende vormen van media, zoals video, fotografie en print.

Onderwijs - Cals Nieuwegein (11)

Chinees

We geven lessen Chinees (taal en cultuur) als keuzevak voor alle leerlingen in de brugklassen. Voor leerlingen die met Chinees doorgaan in de tweede klas werken we toe naar een officieel certificaat (HSK1). Dat sluiten de leerlingen af met een examen in Leiden. Chinees is ook een examenvak op het vwo. Leerlingen die in vwo 3 door zijn gegaan met Chinese les, kunnen het vak als achtste examenvak kiezen. Sinds 2016 hebben we ook een uitwisseling met een school in China. Leerlingen in de vierde klas kunnen zich inschrijven voor deze uitwisseling.

Onderwijs - Cals Nieuwegein (12)
Onderwijs - Cals Nieuwegein (13)

Uitwisseling

Wij bieden verschillende buitenlandse reizen en uitwisselingen aan. We geloven dat uitwisselingen een unieke mogelijkheid bieden voor de leerlingen om in contact te komen met internationale leerlingen en een kijkje te nemen hoe het er op een school in een ander land aan toe gaat. De combinatie van uit je comfortzone stappen, (internationale) vriendschappen maken en de culturele uitjes die je tijdens de uitwisseling onderneemt, zorgen ervoor dat veel leerlingen de uitwisselingen als één van de hoogtepunten op het Cals College beschouwen!

Onderwijs - Cals Nieuwegein (14)

Toptalent

Op het Cals College zitten leerlingen die nationaal of internationaal aan topsport doen. Ook zijn er leerlingen die op hoog niveau een muziekinstrument bespelen of een ander talent ontwikkelen.

Wij willen de leerlingen de mogelijkheid bieden om hun talent te blijven ontwikkelen. Daarom heeft het Cals College een toptalentcoördinator. Zij probeert in overleg met de leerling, ouders en school de school- en talentactiviteiten zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Onderwijs - Cals Nieuwegein (15)

We helpen je

Leren kun je niet alleen en groeien gaat niet helemaal vanzelf.

Er zijn verschillende mensen op het Cals College die een rol spelen in het leer- en groeiproces van de leerlingen. Zo zijn er vakdocenten, mentoren, vertrouwenspersonen en decanen. Daarnaast is er uitgebreide extra ondersteuning mogelijk. Klik verder voor meer informatie hierover.

Basisondersteuning voor iedereen

Basisondersteuning bestaat uit pedagogische en didactische ondersteuning die de vakdocenten geven. In de mentorlessen besteden we naast het welbevinden van de leerling (in zijn groep) veel aandacht aan het leerproces (leren leren, plannen en organiseren). De mentor is de spil in deze begeleiding en is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders. Daarnaast ondersteunen de mentor en de decaan de leerlingen bij het maken van keuzes.

Extra ondersteuning

Onze extra ondersteuning is altijd van beperkte duur en zetten we alleen in als dat nodig is om ons onderwijs goed te kunnen volgen. Bovendien moet de ondersteuning verbetering opleveren. Na deze extra ondersteuning wordt de leerling weer in staat geacht het diploma binnen de gestelde tijd te halen zonder verdere hulp.

CalsPlus

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen extra ondersteuning krijgen bij CalsPlus. Dit zijn leerlingen met bijvoorbeeld ontwikkelings- of gedragsproblemen, langdurig zieken of leerlingen met een beperking. Allereerst vindt een intakegesprek plaats met de leerling, de ouders, de mentor, de leerlingbegeleider/ orthopedagoog van CalsPlus. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over de hulpvraag en begeleiding van de leerling. Na twaalf weken is er een evaluatiegesprek.

Dyslexie en dyscalculie

Dyslexie of dyscalculie kan uw kind flink in de weg zitten. Daarom willen we graag onze leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie begeleiden en ondersteunen. Aan het begin van de brugklas screenen we alle leerlingen op spelling- en/of leesproblemen en op rekenproblemen. Als we problemen constateren, bieden we begeleiding in kleine groepjes aan. Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring komen altijd in aanmerking voor deze begeleiding. De mogelijkheid bestaat dat we een leerling doorverwijzen naar een extern bureau voor verder onderzoek. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.

Project STERK

STERK is voor leerlingen bij wie meerdere problemen zijn opgestapeld waardoor naar school gaan niet meer lukt of heel moeilijk lukt. We werken toe naar lekkerder in je vel zitten, beter contact met je ouders, familie, vrienden, school etcetera. Doel is weer vertrouwen en grip ervaren op je toekomst.

Onderwijs - Cals Nieuwegein (17)

Onderwijs - Cals Nieuwegein (18)

Zien en gezien worden
vinden we belangrijk.

Onderwijs - Cals Nieuwegein (19)
Onderwijs - Cals Nieuwegein (20)

Wil je wat vragen?

Hoi, ik ben Arno Pauw, schoolleider brugklassen op Cals Nieuwegein. Heb je een vraag?

Stuur een mail >

Het leukste vak op school vind ik dans. Dans is mijn hobby en passie. In dans kan ik mezelf goed vinden, maar dat geldt natuurijk niet voor iedereen.

Onderwijs - Cals Nieuwegein (21)

Volg onze
socials

Onderwijs - Cals Nieuwegein (22)

Onderwijs - Cals Nieuwegein (23)

Onderwijs - Cals Nieuwegein (24)

Onderwijs - Cals Nieuwegein (25)

Volgen

Op onze Instagram, Facebook en LinkedIn plaatsen we regelmatig interessante, leuke en relevante informatie over wat we als Cals College doen.

Onderwijs - Cals Nieuwegein (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 6338

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.